આજે ૮:૦૦ વાગ્યે કંપનીથી ઘરે આવ્યો. જમીને ઉભો થયો. કમ્પ્યુટર શરુ કરીને બેઠો. મમ્મી પણ 21.170240172.8310607