ધીખતે તડકે રોંઢડિયું (1)

‘ટંડા.. ટંડા…’ લગભગ ચાર-સાડા ચાર આસપાસ ‘રામજાને’ શેરીઓના છોકરાની મીઠી ટંકોરી બનીને આવે. શેરીને ખૂણે હેર સલૂનના ગરમ પાટિયા આગળ લારી ઉભી રાખે. આવીને તરત શેરીમાં એક બૂમ પાડીને લારીએ ફરી પાછો જતો રહે. વસ્તુઓ ટીંગાડવા એક આધારિયું લારીને બંને છેડે ખીલીઓ ઠોકીને બેસાડયું હોય. તેના પર કેટલાયે રંગબેરંગી દોરાઓ બાંધીને લટકાવેલ ટીંકોરી વગાડે. બપોરે… Continue reading ધીખતે તડકે રોંઢડિયું (1)

ઉનાળો કરે કે’ર ‘કાળો’ , છે તોયે મજાનો આ ‘ગાળો’…!

પ્રશ્ન જવો ટપકે, ‘ગમતી ઋતુ કઈ’ ? એટલે બાળકો જવાબ આપશે ‘ચોમાસું’ અને નીતનવા રોજ પ્રેમના માર્કેટમાં હરાજીમાં બહાર પડતા ‘લવરિયા’ પબ્લિક કહેશે ‘શિયાળો… (વિન્ટર)’. આ પ્રશ્નના જવાબનું કારણમાં આ ઋતુની વધુ પડતી ‘અચ્છાઈ’ નહિ પરંતુ ઉનાળાની ખોબલે-ખોબલે મનમાં ‘પિંગ’ થતી ‘બુરાઈ’ જ હોય. એમાં પણ, મનમાં વિચારે કે કઈ ઋતુ ગમતી હશે? અને ઉનાળાએ… Continue reading ઉનાળો કરે કે’ર ‘કાળો’ , છે તોયે મજાનો આ ‘ગાળો’…!