‘બાળક’નું ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’ : ‘ભેંકડો’

સામાન્ય રીતે ૩ વર્ષથી નાના બાળકોને સરકાર તો ભણવા પર પ્રતિબંધ મુકે જ, પણ આખી દુનિયા પ્રતિબંધ મુકે. નિષેધ…..નિષેધ…..નિષેધ. ના સમજ્યા ? સમજવું ભાઈ… પણ શરત એટલી જ કે બાળક બનીને સમજવું હોય તો જ હું સમજાવું. દુનિયાની વાતોનો આ આપનો ગોલુ મનમાં કેવા જવાબો આપતો હશે ? લેટ્સ હેવ અ લૂક. પ્રસંગ:- મમ્મી-ડેડી સાથે ગોલુ… Continue reading ‘બાળક’નું ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’ : ‘ભેંકડો’