‘અમે જ નિર્ધારી હતી વિદાયની આ ઘડી, તોયે મન કહે, ન જા, ન જા, ન