શિવરંજની ક્રોસ રોડ પાસેના બી.આર.ટી.એસ સ્ટેન્ડ પર સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં બાપુનગર જવા માટે ૧૨ નંબરની બસની 21.170240172.8310607