“અકબંધ ટકોરાઓ રણકાવતો આજે, એ જ રસ્તે પાછો ફર્યો છું. ખીસ્સે ખાલીપા ની ખલક લઇને 21.170240172.8310607