એક દીવડો માટલીની અનેક બારીઓમાંથી ડોકાઈ રહ્યો હતો. પ્રકાશના સથવારે તેની બાજુમાં પડેલા પીળા ગલગોટાના