ફેસબુક, વોટ્સએપ પર હ્યુમરને લગતું ‘ફોર-વર્ડ’ ટાઈપનું લખાણ વધતું જાય છે. અંદરથી કેટલાયે પ્રશ્નો સાથે