બે વર્ષ પહેલા, ઈરફાન કહે છે –“અત્યાર સુધી હું મારી સફરમાં ધમી-ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યો