સ્થિતિ : ઘરે પ્રસંગ છે. પ્રવૃત્તિ : ઘોર ખોદણી સહનશક્તિ : સોડાની બોટલના ગેસ જેટલી