નાની ટેણકી હાથમાં ખંજરીનું રમકડું લઈને ઘોડિયામાં રમતી હતી. ત્યારે નહોતી ખબર કે એ, દીદુડી