(એક્સક્લુઝિવ ફ્રોમ – હોસ્પિટલ @શાસ્ત્રીનગર, ખાતે બનેલ પ્રસંગ) સવારના દસેક વાગ્યે ‘હોસ્પિટલ રિસેપ્શન કાઉન્ટર’ પર