૭ માર્ચ, ૨૦૧૬ના દિવસે રૂપિયો-શ્રીફળ અપાયાં પછી ફાલુને મેં સૌથી પહેલો વોટ્સએપ પર મેસેજ