કન્ફેશન…! આજ સુધી ગણપતિ ‘દોસ્ત’ની આરતીમાં ૨૨ વર્ષની લાઈફમાં માત્ર બે વખત જ ગયો છું.