1. સ્ટેશન (હમ્મારું ‘ટેસન’) – ટ્રેન પેલ્લે માળે એન્ટ્રી કરે એમ કે…! ‘ને જેવી એન્ટ્રી