મધ્યમ કદ-કાઠી ધરાવતો મીઠી સાકાર જેવો એ પારસી. પીળી કિનારી ધરાવતી સફેદ ટોપી, પૈસા