શંખ ફૂંકાઈ રહ્યો છે, યુદ્ધના બિગુલ વાગી રહ્યા છે, ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે, સૂર્ય